Hvad er sundhedsberedskabet?

Sundhedsberedskabet aktiveres, når der opstår behov, som overgår den daglige kapacitet. Det kan eksempelvis være ved en større ulykke eller en særlig hændelse som for eksempel et terrorangreb. Det er altså situationer,  hvor der er mange implicerede, og et behov for flere ambulancer eller ekstra personale på hospitalerne opstår. 

Det er AMK-vagtcentralen, der aktiverer Beredskabs-AMK (B-AMK). B-AMK står derefter for at iværksætte og koordinere det regionale sundhedsberedskab. B-AMK aktiveres ved større ulykker og katastrofer og har ansvaret for ledelsen af det regionale sundhedsberedskabs samlede indsats.

Hvem består sundhedsberedskabet af?

Sundhedsberedskabet i Region Midtjylland består af:

  • Hospitalsberedskabet: Hospitalernes beredskab aktiveres, når der er behov for at kunne tage imod et større antal syge og tilskadekomne.
  • Præhospital indsats: Præhospitalet har ansvaret for den præhospitale indsats (ambulancer, lægehelikopter, læge- og akutbiler) og koordinering af krisen i Beredskabs-AMK.  
  • Den primære sundhedstjeneste: Dækker over den del af sundhedsvæsenet, der ligger uden for sygehusene. Det vil sige læge-, speciallæge- og tandlægepraksis, hjemmeplejen/hjemmesygeplejen, sundhedspleje og fysio- og ergoterapi. 
  • Lægemiddelberedskabet: I regionen er der et særligt beredskab af lægemidler, som kan anvendes i tilfælde af en nødsituation.
  • Psykosocialt beredskab: Yder krisehjælp og omsorg til personer, som direkte eller indirekte har været involveret i en større ulykke eller katastrofehændelse.
  • It-beredskabet: Sikrer en stabil drift og nøddrift af Region Midtjyllands it-systemer.
  • Krisekommunikation: Koordineres af Region Midtjyllands koncern kommunikationschef - både internt i regionen og eksternt i forhold til øvrige samarbejdspartnere og myndigheder. 
  • Regional krisestyring: Præhospitalet og Regionssekretariatet har ansvaret for koordinering og styring af den regionale krisestyring, herunder information til regionsrådet. I tilfælde af ovenstående såsom krig, terrorhændelser, pandemiudbrud og naturkatastrofer indgår det regionale sundhedsberedskab i den nationale indsats i samarbejde Beredskabsstyrelsen og Forsvaret.

Beredskabsøvelser

Region Midtjylland har et sammenhængede sundhedsberedskab, som øves og trænes løbende. Vi træner både med vores egne hospitaler og med vores samarbejdspartnere som f.eks. politiet, redningsberedskaberne, forsvaret og beredskabsstyrelsen m.v. 

Regionen har en øvelsesplan, som er bygget op efter indsatsplanerne i sundhedsberedskabsplanen. Det betyder, at der er et tema for hvert år. 

Se sundhedsberedskabsplanen

Se også særlig plan for pandemi/epidemi