Titel:

InfoFlow - Sammenligning af information givet af vagtlæge til hhv. Akutafdeling og Ambulancetjenesten ved indlæggelse af en patient. 

Baggrund:

I sundhedsvæsnet er det vigtigt, at oplysninger om patienten følger patienten gennem hele behandlingsforløbet. Sådan at det behandlende personale altid har de oplysninger om patienten som er relevante for behandlingen, såsom anamnese, medicin, nuværende tilstand, værdier målt. Disse informationer er især vigtige, når patientbehandlingen skifter mellem det behandlende personale og mellem sektorer. Manglende oplysninger kan forsinke nødvendig behandling og potentielt forværre patientens tilstand.

Når vagtlægen indlægger patienten ved hjælp af ambulancetjenesten, skal vagtlægen henholdsvis kontakte AMK-vagtcentral og Hospitalsvisitationen. Hospitalsvisitationen skriver en melding med de oplysninger som vagtlægen har givet ind i EPJ til modtagende afdeling.

AMK-vagtcentral skriver en melding til ambulancen med de oplysninger som vagtlægen har givet. Hypotesen er, at der er forskel på de meldinger som henholdsvis kommer fra vagtlægen ud i ambulancen, og fra vagtlægen og ind på Akutmodtagelserne. Dette ønskes undersøgt ud fra overbevisningen om at generelt er væsentligt, at det behandlende personale har et så højt informationsniveau som muligt, mhp. at ville minimere risikoen for fejlbehandling.

Formål:

Formålet er at sammenligne indholdet i den melding som AMK videresender til ambulancernemed det notat der laves af visiterende sygeplejerske på hospitalet og det elektroniske indlæggelses notat som vagtlægen sender til læge på modtagende hospital/afdeling.

Metode:

I projektet inkluderes 400 patienter som er indlagt med hastegrad A eller B via vagtlægen. 200 patienter i hver kategori.
Fra hvert patientforløb indhentes meldingen til modtagende personale fra henholdsvis PPJ og EPJ.

I meldingen kan der være information om vitalparameter, anamnese, behandling og kliniske fund. De beskrevne parametre kodes binært. Ved udeblivelse af et eller flere parametre i en af de to tekster for samme patient vil blive tolket som en forskel.

Endvidere beskrives der hvor mange parameter der er forskel på i de to tekster på samme patient. I et tal fra 1-10 hvor 1 er forskel på et parameter og 10 er forskel på alle kodet parameter.

Kontakt

Paramediciner, Præhospitalet
Svend Vittinghus
Mail: SVEVIT@rm.dk

Paramediciner, Falck
Thomas Peder Mogensen