Ambulance

Hvilken overenskomst?

Som ambulanceredder i Region Midtjylland bliver du ansat efter overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og FOA. 

Hent overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for ambulanceuddannet personale. (Bemærk: åbner som en pdf)

Kontaktinfo til FOA
Find kontaktoplysninger til FOAs Aarhus-afdeling her. 

Mere detaljeret om grundløn og tillæg for ambulancepersonale

Den samlede løn består af:

 • grundløn
 • anciennitetstillæg
 • ulempe-/forskudttidstillæg
 • evt. individuelle tillæg
 • evt. overarbejdsbetaling
 • evt. områdetillæg.

Grundløn og anciennitetstillæg
Hent en fuld oversigt over lønindplacering pr. 1. oktober 2020. (Åbn pdf. fil)

Ulempe-/forskudttidstillæg
Der er indgået lokalaftale om udbetaling af et fast månedligt tillæg for arbejde i forskudttid. Tillægget er baseret på en konkret beregning med udgangspunkt i, hvordan timerne falder hen over året i de enkelte vagtrul. I nuværende aftale med FOA er der tale om 1. Ulempetillæg for døgnvagt: 3.353 kr. pr. måned. 2. Ulempetillæg for effektiv 12-timers vagt: 3.910 kr. pr. måned. (NB: Der skal foretages genberegning af tillæggene, hvilket forventes afklaret i løbet af august måned).

Individuelle tillæg
Der er en række individuelle tillæg, som afhænger af den enkeltes ansættelsesaftale (tillæggene er angivet i 31/3-2018-niveau):

 • Områdereddertillæg (døgnvagt):
  - er et pensionsgivende funktionstillæg på 2.650 kr. pr. måned. (Overenskomstbestemt)

 • Funktionstillæg for særlige ansvarsområder 
  (gældende lokal aftale): Der ydes et pensionsgivende funktionstillæg, hvis man varetager særlige ansvarsområder som f.eks.:
  - Baseansvarlige: 12.000 kr./år.
  - Kollegastøtte og trivsel: 7.500 kr./år.
  - Elevmentor: 7.500 kr./år.

 • Tillæg ved ansættelse på flere baser (gældende lokal aftale): Iht. gældende lokalaftale ydes et gradueret tillæg for ansættelse ved to baser. Tillægget afhænger af afstanden mellem de to baser og udbetales pr. præsteret vagt på sekundærbase. Taksterne er:
  Op til 45 km: intet tillæg
  45-75 km: 165 kr.
  76-100 km: 195 kr.
  101-125 km: 250 kr.
  126-150 km: 290 kr.

 • Midlertidigt funktionstillæg til ambulancereddere med mindre end 10 års beskæftigelse inden for overenskomstens område: Tillægget udgør omkring 6.000 kr. pr. år (5.750 kr. i 2018-niveau). Tillægget ydes efter endt elevtid og bortfalder ved opnåelse af 10 års beskæftigelse som ambulanceredder.

Rådighedsvagt (tidl. bagvagt)
Der foreligger lokalaftale om rådighedsvagter. Rådighedsvagten står til rådighed og kan tilkaldes ved akut opstået fraværssituation. Rådighedsvagten modtager et fast honorar pr. vagt på 1.600 kr. Hvis bagvagten aktiveres aflønnes til overarbejdsbetaling (100 %). Rådighedsvagterne er som udgangspunkt frivillige vagter, som redderne kan tilmelde sig efter eget ønske.

Overarbejdsbetaling
For overarbejde/ekstravagter aflønnes i henhold til overenskomstens bilag 1. D. stk. 1 og 2:

 • Hverdage (bortset fra lørdage, der er fastsat som frilørdage): timeløn + 50 % for de første tre timer efter normal arbejdstids ophør, øvrige timer timeløn + 100 %.
 • Lørdage, der er fastsat som frilørdage fra kl. 7-12, timeløn + 50 % for de første tre timer, øvrige timer 100 %
 • Søn- og helligdage: timeløn + 100 %.

Områdetillæg 
Områdetillægget er et tillæg til din grundløn, der afhænger af, hvilken kommune din arbejdsplads ligger i. Der er områdetillæg for beredskaber, der ligger i Aarhus og Skanderborg kommuner. Tillægget er på 400-700 kr.

Se flere eksempler på lønsammensætning 

Her kan du se et par eksempler på de nuværende ansattes lønsammensætning. For alle løneksempler gælder, at der herudover kommer evt. individuelle tillæg, evt. overarbejdsbetaling og evt. områdetillæg.

Se løneksempler for ambulancepersonale efter FOA-overenskomst.

Se løneksempler vedr. Aarhus-beredskaberne.


Hvordan ser min pension ud? 

Som ansat i Region Midtjylland får du 14 % af din løn som fuld arbejdsgiverbetalt pension. Pensionen indbetales jf. FOA-overenskomsten til Pen-Sam-Liv.

Region Midtjylland har ingen indflydelse på valg af pensionsselskab. Pensionsselskabet er bestemt af overenskomsten. Spørgsmål vedr. pensionsselskab skal afklares via den faglige organisation (FOA). Det gælder også spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at samle sin pension i samme pensionsselskab i forbindelse med et jobskifte.

Find kontaktoplysninger til FOAs Aarhus-afdeling her.