For ansatte: Klik her hvis du har brug for at finde en kollegastøttemedarbejder!

kollegastøtte.jpg

Hvad er kollegastøtte?

At arbejde i det præhospitale miljø er til tider krævende og mentalt belastende. Sundhedsstyrelsen har derfor klassificeret præhospitale jobfunktioner som mentale højrisikojobs, hvilket dækker over jobfunktioner med risiko for større psykiske belastninger (enkeltstående såvel som akkumulerede) end andre faggrupper. Derfor er der også et anderledes behov for særlig opmærksomhed på den enkelte medarbejders mentale trivsel og parathed i dagligdagen.

Præhospitalet har valgt at have en kollegastøtteordning hvor den enkelte medarbejder, ud over kontakten og netværket til ledelsen, også har et dedikeret kollegastøttenetværk i ryggen. Lignende netværk har blandt andet været anvendt i bl.a. Politiet, Forsvaret og Beredskabsstyrelsen i mange år, med stor succes målt både på trivsel, sygefravær og generel tryghed i tjenesten.

Kollegastøtteordningen er et supplerede tiltag, hvor vi ønsker at være med til at sikre den enkeltes trivsel og et godt arbejdsmiljø i hverdagen, ved at kollegaer kan give hinanden råd, vejledning og støtte.

Hvad er en kollegastøttemedarbejder?

En kollegastøttemedarbejder er en kollega, som har lysten, kompetencen og overskuddet til at være en tilgængelig og lyttende sparringspartner for sine kollegaer. En kollegastøttemedarbejder kan være ambulanceassistent, ambulancebehandler eller paramediciner og der skeles derfor hverken til jobfunktion, niveau eller tilhørsforhold. Kollegastøtte foregår mellem to personer og ikke to funktioner.

Der er kollegastøtte medarbejdere på alle baser/i alle områder. Kollegastøttemedarbejdere udvælges i samarbejde mellem den lokale driftsleder og en eksisterende kollegastøttemedarbejder. Den vigtigste forudsætning for at være kollegastøttemedarbejder er, at man har lysten til at lytte og overskuddet til at træde til med støtte når en kollega har behovet.

Kollegastøttemedarbejderen bliver klædt godt på til opgaven. For at indgå i ordningen skal man gennemføre vores to dages internatkursus, hvor undervisningen varetages af en erfaren psykolog. Derudover vil der være årlig supervision og rådgivning for kollegastøttemedarbejderne ved Præhospitalets psykolog, sparringsmøder i kollegastøttegruppen samt muligheder for yderligere uddannelse, med støtte fra kompetencefonden.

Hvilke opgaver kan en kollegastøttemedarbejde varetage?

Styrken ved at anvende en kollegastøttemedarbejder er, at han / hun kender arbejdspladsen, arbejdsvilkår og kollegaerne, samt ikke mindst de problemstillinger der kan forekomme. Der er tale om kollega, som kender det præhospitale miljø og organisationen, og derfor kan tilbyde støtte, vejledning og en snak i fortrolighed.

Eksempler på hvad du kan tale med en kollegastøttemedarbejder om:

 • Stress
 • Psykiske reaktioner efter en belastende hændelse
 • Tilbagevenden til jobbet efter længere tids sygemelding
 • Konflikter på arbejdet
 • Udbrændthed
 • Mobning
 • Jobskifte
 • Organisationsændringer
 • Forestående pension

Udgangspunktet er at det skal være hændelser/belastninger der påvirker dit arbejdsliv og/eller din trivsel på arbejdspladsen, men det er ikke begrænset til ovenstående.

Hvordan fungerer kollegastøtteordningen?

Ordningen kan bruges af alle ambulancereddere, ansat ved Præhospitalet, Region Midt. Du kan få hjælp fra kollegastøttenetværket på flere måder:

 • Du kan selv henvende dig til kollegastøttemedarbejderen, hvis du har et problem, som påvirker dit arbejdsliv eller du har brug for en der lytter.
 • Kollegastøttemedarbejderen kan opsøge dig på eget initiativ, hvis han/hun har indtryk af, at du mistrives.
 • Andre kan også henvende sig til din kollegastøttemedarbejder, hvis de føler du har ændret adfærd som tegn på mistrivsel. Kollegastøttemedarbejderen kan så kontakte dig med en udstrakt hånd.
 • Driftslederne kan gøre brug af kollegastøttenetværket til opfølgende samtaler med kollegaer efter f.eks. belastende hændelser, langtidssygemeldinger eller andre situationer der påvirker dit arbejdsliv.

Ordningen omfatter primært arbejdsrelaterende forhold, men kan også bruges ved andre problemstillinger hvor arbejdslivet påvirkes. Hvis kollegastøttemedarbejderen vurderer at der er behov for yderlige hjælp, udover egne kompetencer og evner, kan han/hun via driftslederen indstille til at medarbejderen får hjælp fra Præhospitalets psykologordning, som er bemandet med psykologer der har særlig indsigt i præhospitale forhold og akutpsykologi.

Kollegastøttemedarbejderen har tavshedspligt

Det er vigtigt at understrege, at kollegastøtte er et tilbud, og det er derfor frivilligt om man ønsker at gøre brug af ordningen og hvor meget man vil fortælle til sin kollegastøttemedarbejder. Vi ønsker at kollegastøtte til enhver tid skal være et fortrolig og troværdigt tilbud. En grundlæggende forudsætning for dette er, at kollegastøttemedarbejderen har tavshedspligt, både over for ledelsen og andre kollegaer.

Der er dog følgende undtagelser fra tavshedspligten:

 • Hvis kollegastøttemedarbejderen får oplysninger om aktive kriminelle forhold
 • Hvis kollegastøttemedarbejderen får oplysninger om aktivt misbrug
 • Hvis kollegastøttemedarbejderen vurderer at en kollega er i overhængende fare for at forvolde skade på sig selv eller andre

I disse tilfælde er kollegastøttemedarbejderen forpligtet til at orientere nærmeste leder, med henblik på at få iværksat rette hjælp til den pågældende kollega.

Hvor finder jeg min kollegastøttemedarbejder?

I ASSIGN under " DX Dokumenter” finder du en liste over kollegastøttemedarbejdere i Præhospitalet. Du kan frit vælge hvilken kollegastøttemedarbejder du kontakter. Kommer henvendelsen fra andre end dig selv, vil det som udgangspunkt være den lokale kollegastøttemedarbejder der kontakter dig.

Du kan ligeledes finde mere om kollegastøtte ordningen på E-dok.