Portræt af Jan Kjær Madsen

Artikel fra juni 2020, af Anna Glavind, Kommunikation, Præhospitalet.

Når regionen i 2021 hjemtager alle akutlægebiler og flere ambulancer, bliver der brug for mange reddere med forskellig erfaring og anciennitet. Redderne vil blive ansat efter overenskomst med FOA. I den anledning har Præhospitalet set nogle beregninger, som antyder, at redderne vil gå voldsomt ned i løn. 

Ambulancechef Jan Kjær Madsen giver i denne artikel et mere nuanceret billede af løn- og arbejdsvilkår og et par reddere fra Præhospitalet fortæller om, hvordan de har oplevet skiftet fra privat til offentlig ansat.

Det er en svær kunst at sammenligne en ansættelse i privat og offentlig regi direkte. Som regionalt ansat redder i Præhospitalet vil man være ansat på FOA-overenskomsten, hvor der er en anden lønsammensætning og andre arbejdsvilkår end på en 3F-overenskomst. Desuden er nye jobfunktioner og ansvarsområder, muligheder for faglig udvikling og et godt kollegaskab og arbejdsmiljø også væsentlige brikker i det fulde billede. Derfor vil det i sidste ende være en individuel og samlet vurdering af fordele og ulemper, der afgør, hvor man trives bedst.  

50 forskellige lønsedler

Jan Kjær Madsen, som er ambulancechef i Præhospitalets Afdeling for akutlægebiler og ambulancer, anerkender, at grundlønnen for særligt de yngre reddere kan være lavere, hvis de kommer fra en privat ansættelse.  

- Nogle reddere med lav anciennitet vil formentlig gå ned i den rå grundløn, hvis de kommer direkte fra en privat ansættelse med 3F-overenskomst. Men det er en vigtig del af billedet, at der i Præhospitalet er gode muligheder for at tjene mere, hvis man har lyst til at påtage sig særlige funktioner og ansvarsområder eller tage ekstra vagter. Mange vil på den måde kunne kompensere for den lavere grundløn, så i praksis drejer det sig næppe om så store beløb, som nogle taler om, siger han og konkluderer:

- Lige nu har vi f.eks. 50 reddere ansat, og der er ikke to lønsedler, der er ens. Hver enkelt redder har været med til at skræddersy det job, som passer bedst til deres aktuelle livssituation, og det slår forskelligt ud på lønsedlerne blandt redderne, uanset om man har kort eller lang anciennitet.

 
Klip fra interview: Ambulancebehandler Mark Hotson har 6 års erfaring som redder og fortæller her om sine løn- og arbejdsvilkår i Præhospitalet

- Lønmæssigt var der ikke nogen væsentlig ændring, fordi jeg skiftede fra Region Syddanmark til Region Midtjylland, som er under samme FOA-overenskomst. Men jeg gik ned i løn, da jeg skiftede fra 3F hos Bios til Region Syddanmark. Til gengæld fik jeg også mere fri, skulle ikke køre så mange døgnvagter.

- Det giver lidt mere pusterum mellem vagterne, så man faktisk kan glæde sig til at skulle på arbejde. Det er rart med penge, men det er også værd at tænke på sin fritid. Det gør noget ved familielivet og velværen, at man har lidt flere dage at komme sig i efter en døgnvagt. Derudover er der rigtig god mulighed for at bruge sine plukdøgn til at få fri i mere sammenhængende tid, hvis man har lyst til det.

- Det er måske rigtigt, at grundlønnen er lidt lavere end på 3F -verenskomsten, men her i Præhospitalet er der gode muligheder for at supplere, hvis man vil tjene ekstra. Jeg får et tillæg som områderedder, men kan f.eks. også tage ekstra vagter eller melde mig som bagvagt. Her får man et tillæg for at være til rådighed, og hvis man faktisk bliver kaldt ind, giver det rigtig gode penge. Jeg forstår godt, at kolleger tænker på det med lønnen, men hvis man bare tager en vagt ekstra om måneden, så kan man ofte både betale huset og oven i få tid til at være hjemme i det.

Læs det fulde interview med Mark Hotson.

Konkurrerer ikke på lønnen
Den aktuelle overenskomst mellem FOA og de offentlige arbejdsgivere er rammen for reddernes aflønning. Den adskiller sig fra 3F-overenskomsten på flere områder. Først og fremmest har medarbejdere på døgnvagt et færre antal vagter om året og reddere, der arbejder i effektive vagtrul i skiftehold, får timekompensation og dermed færre arbejdstimer. Samtidig er der forskellige vilkår og satser for pension, pauser, feriegodtgørelse, overarbejde, sygdom osv. Desuden har Præhospitalet indgået nogle aftaler, der giver gode muligheder for at supplere grundlønnen med tillæg for særlige funktioner og ansvarsområder.

- På den nuværende overenskomst med FOA er vi måske ikke konkurrencedygtige lønmæssigt, hvis man alene ser på grundlønnen. Men vi tilbyder en arbejdsplads, hvor man kan holde til et langt arbejdsliv, og hvor man har en god balance mellem arbejde og fritid/familieliv. Lønnen er vigtig, men vi ønsker også at sikre uddannelse og faglig udvikling, investere i et godt arbejdsmiljø og belønne individuelle indsatser, forklarer Jan Kjær Madsen og siger:

- Samlet oplever vi høj medarbejdertilfredshed fra vores nuværende medarbejdere, og hvis man ser på lønnen over et livsforløb, tror jeg den lander på et fornuftigt niveau. Den lavere arbejdstid har også en værdi og desuden skal man huske, at de næste overenskomstforhandlinger i 2021 kan ændre på lønforskellene.  


Fokus på faglig trivsel

Regionens politikere besluttede i januar, at Præhospitalet også skulle hjemtage uddannelsesfunktionen, og at der i 2030 skal være 40 procent paramedicinere i den midtjyske region. Det giver ifølge Jan Kjær Madsen rigtig gode rammer for at løfte redderområdet sundhedsfagligt og styrke den faglige trivsel.

- Vi ønsker at være ambitiøse på uddannelse, udvikling og forskning. Vores nye ansvar for reddernes efteruddannelse giver nogle fantastiske muligheder for at løfte det sundhedsfaglige uddannelses- og vidensniveau. Det skal vi selvfølgelig udnytte til at igangsætte flere udviklingsprojekter i præhospitalt regi. Hos os skal der være kort fra tanke til handling. Hvis et par reddere kommer med gode idéer til forsknings- og udviklingsprojekter, skal det nye set-up gøre det muligt, siger Jan Kjær Madsen. Han understreger, at det kommende uddannelsescenter skal være til glæde for alle midtjyske reddere, uanset hvor de er ansat, og at det skal være med til at sikre høj faglig trivsel for alle. 


Attraktive arbejdsvilkår for alle

Region Midtjyllands ambulancetjeneste er en ny organisation under opbygning. Ikke alt er på plads endnu, men ambitionerne er høje for både arbejdsmiljø og medarbejderindflydelse, forsikrer Jan Kjær Madsen.

- Vi ønsker at skabe et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor man er opmærksom på og tager hånd om hinanden både på landevejen og på basen. F.eks har vi sammen med en gruppe dedikerede reddere søsat et projekt, hvor vi udvikler en kollegastøtte-ordning, der skal bidrage aktivt til det gode arbejdsmiljø på alle baser. Og vi arbejder på at etablere faciliteter på alle baser, så man kan sove og hvile både under og efter vagten, som nogle reddere foreslog på et af vores informationsmøder. Vi ved fra forskning, at natarbejde kan være usundt, og vil gerne bidrage til, at man kan komme mere udhvilet hjem.

- Præhospitalet bestræber sig på at være en attraktiv arbejdsplads for de reddere, vi har ansat. Men vi har også et ansvar for alle øvrige reddere i regionen og vil arbejde tæt sammen med vores leverandører og i fællesskab sikre, at der fortsat er gode arbejdsvilkår for alle. Det skal være attraktivt at være i branchen, så vi også i fremtiden har mange, dygtige reddere, der står klar til at hjælpe kritisk syge borgere, fremhæver Jan Kjær Madsen.

  Klip fra interview: Paramediciner Jan Fredslund fortæller om, hvordan han oplever arbejdsmiljøet i Præhospitalet

- Det er virkelig spændende at være med til at bygge den nye ambulancetjeneste op. Vi har som reddere fået lov til at præge udviklingen med f.eks. valg af båre og indretning af ambulancen. Der var lidt usikkerhed om løn og arbejdsvilkår i starten. Vi startede lidt på et blankt blad, men fik det løst sammen.

- Både FOA og Regionen har været gode til at sætte driften i gang, og vi har sammen skabt et rigtig godt socialt sammenhold på arbejdspladsen. Alle er hjælpsomme og indstillet på at få det bedste ud af det. Jeg er altid glad for at møde på arbejde, da mine kolleger sprudler af vilje og lyst til at gøre en indsats for syge og tilskadekomne patienter.

- Der er altid en masse fremstrakte hænder – fra både ledere og medarbejdere. Også da jeg kom til skade på en skiferie, og fik brug for en længere sygemelding. I det hele taget mærker jeg en god stemning. Man oplever sig som en del af flokken, og føler sig også set af ledelsen.

Læs det fulde interview med Jan Fredslund.


Ambulancetjenesten skal løftes ind i fremtiden

Den sundhedsmæssige udvikling går mod flere ældre, flere kronikere og flere med mentale og sociale problemer. Samtidig udvikler teknologien sig, og der kommer løbende nye behandlingsmuligheder. Ambulancetjenestens rolle er derfor midt i en forandringsproces, hvor der skal gribes nye opgaver og skabes nye samarbejder. Det skal vi tage højde for blandt andet ved at tilbyde mere uddannelse til både ambulancereddere og elever, fortæller Jan Kjær Madsen.

- Vi skal sammensætte og udvikle et godt og stærkt hold af reddere, der kan være med til at løfte Præhospitalets ambulancetjeneste ind i fremtidens udfordringer. Vi skal fremover samarbejde endnu mere med kommuner, hospitaler, forskere osv. om styrket indsats i eget hjem og mere diagnostik, monitorering og behandling på stedet. Vi skal også kunne nytænke og være med til at løse større samfundsmæssige udfordringer som f.eks. en Covid-19 pandemi og blandt andet sikre, at vi har reddere, der er rustet til at hjælpe med modtagelse og transport af højrisikopatienter på landsdækkende niveau.

 

Klar til dialog og spørgsmål

Præhospitalet er klar over, at mange midtjyske reddere med den kommende hjemtagnings- og udbudsproces står over for svære valg, der kan gøre en forskel for deres arbejdsliv. Derfor har Præhospitalet foreløbig afholdt tre informationsmøder og FOA inviterer til fyraftensmøder den 10 og 22. juni samt 2. juli.

- Vi hjælper gerne med at klæde redderne på til at træffe beslutninger om deres jobmæssige fremtid. Alle er velkomne til at kontakte os for en snak om, hvilke muligheder, der kan være for den enkelte redder med hensyn til f.eks. faglig udvikling og ansvarsområder, understreger Jan Kjær Madsen og siger:

- Vi vil lægge os i selen for at opfylde de ambitioner og ønsker, redderne har for deres arbejdsliv. Og vi håber at alle parter, også FOA og 3F, vil bidrage til en rolig og tryg situation for redderne i den kommende tid, hvor de skal tage stilling til deres nye jobmuligheder.

 

FAKTA OM SAMMENSÆTNING AF LØN OG TILLÆG

På FOA-overenskomst består lønnen af flere dele:

  • Grundløn, inklusiv grundlønstillæg
  • Anciennitetstillæg opnås efter 4 år og 10 år. (*anciennitet tæller fra man er færdiguddannet som redder)
  • Ulempe-/forskudttidstillæg: Der er i den nuværende drift indgået lokalaftale om udbetaling af et fast månedligt tillæg på 3.353 kr. pr. måned for døgnvagter og 3.910 kr. pr. måned for effektive 12-timers vagter.
  • Pension: Den arbejdsgiverbetalte pension på den regionale overenskomst er på 14 procent. Den kommer oveni grundlønnen og er fuldt arbejdsgiverbetalt.

 

Muligheder for ekstra tillæg for særlige opgaver og ansvar:

  • Områdereddertillæg: Tillægget udgør 2.650 kr./måned. Der forventes at blive behov for 15-20 områdereddere i den kommende drift.
  • Funktionstillæg: Der er en lokalaftale om funktionstillæg ved varetagelse af særlige ansvarsområder (baseansvar, kollegastøtte, elevansvar, højinfektionshold mv.). Tillægget ligger på omkring 7.500 kr./år.
  • Lokalaftale om bagvagtsordning: Bagvagten honoreres omkring 1.600 kr. pr. vagt. Hvis man kaldes ind honoreres det som overarbejde.