Sundhedsberedskabet aktiveres når der opstår behov, som overgår den daglige kapacitet. Det kan eksempelvis være en ulykke eller en særlig hændelse, hvor der er mange implicerede og et behov for flere ambulancer eller ekstra personale på hospitalerne opstår. 

Det er AMK-vagtcentralen, der aktiverer Beredskabs-AMK (B-AMK). B-AMK står derefter for at iværksætte og koordinere det regionale sundhedsberedskab. B-AMK aktiveres ved større ulykker og katastrofer og har ansvaret for ledelsen af det regionale sundhedsberedskabs samlede indsats.

Sundhedsberedskabet i Region Midtjylland består af:

Hospitalsberedskabet 

Hospitalernes beredskab aktiveres, når der er behov for at kunne tage imod et større antal syge og tilskadekomne.

Præhospital indsats

Præhospitalet har ansvaret for den præhospitale indsats (ambulancer, lægehelikopter, læge- og akutbiler) og koordinering af krisen i Beredskabs-AMK.  

Den primære sundhedstjeneste

Den primære sundhedstjeneste dækker over den del af sundhedsvæsenet, der ligger uden for sygehusene. Det vil sige læge-, speciallæge- og tandlægepraksis, hjemmeplejen/hjemmesygeplejen, sundhedspleje og fysio- og ergoterapi. 

Lægemiddelberedskabet

I regionen er der et særligt beredskab af lægemidler, som kan anvendes i tilfælde af en nødsituation.

Psykosocialt beredskab

Det psykosociale beredskab skal yde krisehjælp og omsorg til personer, som direkte eller indirekte har været involveret i en større ulykke eller katastrofehændelse.

It-beredskabet

It beredskabet skal sikre en stabil drift og nøddrift af Region Midtjyllands it-systemer.

Krisekommunikation 

Krisekommunikation koordineres af Region Midtjyllands koncern kommunikationschef - både internt i regionen og eksternt i forhold til øvrige samarbejdspartnere og myndigheder. 

Regional krisestyring

Præhospitalet og Regionssekretariatet har ansvaret for koordinering og styring af den regionale krisestyring, herunder information til regionsrådet. 

Særligt store ulykker og hændelser

I tilfælde af ovenstående såsom krig, terrorhændelser, pandemiudbrud og naturkatastrofer indgår det regionale sundhedsberedskab i den nationale indsats i samarbejde Beredskabsstyrelsen og Forsvaret.